Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas

Vítejte v systému Mobilní Rozhlas

Praha 15


Historie posledních obecních aktualit

 • systémová zpráva

  Den Hlasatele - 28.4.2019 18:21

  Přijďte se pobavit s cimbálovou muzikou.

 • systémová zpráva

  Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany - 26.4.2019 18:21

  Rada hlavního města Prahy schválila dne 26. 4. 2019 nové Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s tím, že účinnost tohoto nařízení je ode dne 26. 4. 2019.

  Rada hlavního města Prahy stanovila téměř okamžitou účinnost nařízení v souladu s ustanovením § 45, odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že vyžaduje-li to naléhavý zájem, lze stanovit účinnost již dnem vyhlášení s tím, že skutečnost, že právní předpis hlavního města Prahy nabývá dřívější účinnosti, musí být v právním předpisu hlavního města Prahy uvedena. Důvody, v čem spočívá naléhavý zájem, musí být současně s právním předpisem hlavního města Prahy zveřejněny na úřední desce. V těchto případech se právní předpis hlavního města Prahy vyhlásí bezodkladně vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, na úředních deskách úřadů městských částí, kterých se dotýká, a uveřejní se i v hromadných informačních prostředcích.

  Rada hlavního města Prahy spatřuje naléhavý zájem ve skutečnosti, že 30. 4. je den tradičního pálení ohňů a právní úprava umožňující tento tradiční zvyk a současně zajišťující bezpečí před vznikem požáru je nepochybně ve veřejném zájmu.

   


  NAŘÍZENÍ,

  kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

  v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

  Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 26. 4. 2019 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

  § 1

  Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

  Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby.

  § 2

  Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

  Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

  a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
  b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
  c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
  d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

  § 3

  Zakázané činnosti

  V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

  a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  c) používání pyrotechnických výrobků,
  d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
  e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
  g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

  § 4

  Další ustanovení

  Činnosti dle § 3 písm. a) a b) na místech dle § 2 písm. b) je možné vykonávat ve výjimečných případech při splnění těchto podmínek:
  a) provozovatel činnosti (organizátor akce) předem vyhodnotí podmínky provozování činnosti s ohledem na místo, dobu a specifika činnosti a prokazatelně nastaví taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru,
  b) provozovatel činnosti (organizátor akce) oznámí záměr provedení činnosti na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením činnosti,
  c) provozovatel činnosti (organizátor akce) zajistí před zahájením činnosti asistenci jednotky požární ochrany, přičemž je povinen řídit se pokyny jejího velitele.

  § 5

  Způsob vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

  Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 1 se zveřejňuje na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy podle jiného právního předpisu1) a případně v hromadných informačních prostředcích.

  § 6

  Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, se zrušuje.

  § 7

  Účinnost

  Toto nařízení nabývá z důvodu naléhavého zájmu účinnosti dnem 26. 4. 2019.

   


  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.

  primátor hlavního města Prahy

   


  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.

  I. náměstek primátora hl. m. Prahy

 • systémová zpráva

  Diamantová svatba - 26.4.2019 18:12

  Dnes jsme byli přítomni u oslavy diamantové svatby manželů Ryšavých, která proběhla v obřadní síni ÚMČ. Oddávající starosta Milan Wenzl popřál manželům hodně dalších šťastných společných let.

 • systémová zpráva

  Turnaj ve stolním tenise pro děti - 26.4.2019 09:56

  Chtějí si vaše děti (6-15 let) zahrát stolní tenis?

 • e-mail

  Přehled uplynulých událostí v Praze 15 - 25.4.2019 17:00

 • systémová zpráva

  Ubytovací resort K Jezeru - 25.4.2019 14:15

  Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15, který zabezpečuje výkon státní správy (prvoinstanční správní orgán v přenesené působnosti) vydal územní rozhodnutí na stavbu nazvanou „Ubytovací resort K Jezeru“.

  Závazným podkladem k rozhodnutí bylo mimo jiné i rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, které potvrdilo stanovisko Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy a změnilo odůvodnění tohoto stanoviska s tím, že se jedná o území již zastavěné, ve kterém se v současné době nachází oplocený areál. Ministerstvo pro místní rozvoj ve svém rozhodnutí zejména změnilo odůvodnění a to v tom smyslu, že se nejedná o území stabilizované, ale o území transformační, tedy území vhodné pro výstavbu, a to v souladu s poslední změnou územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2832, která nabyla účinnosti dne 12. 10. 2018. Podle předloženého stavebního záměru nedojde ke zmenšení plochy zeleně v dané lokalitě.

   

 • systémová zpráva

  Úpravy prostor před obřadní síní - 25.4.2019 12:45

  Před vstupem do budovy radnice/obřadní síně jsou v současnosti prováděny úpravy v podobě instalace laviček a květinové výsadby, aby došlo ke zpříjemnění a zkulturnění místa pro obřady.

 • systémová zpráva

  Pietní vzpomínka 24. dubna - 25.4.2019 12:14

  Městská část Praha 15 a Český svaz bojovníků za svobodu, Oblastní výbor Praha 15 včera uctili památku na padlé a umučené obyvatele Hostivaře a Horních Měcholup v době nacistické okupace v letech 1939-1945. 

 • systémová zpráva

  DEN ZEMĚ v Toulcově dvoře se vydařil - 25.4.2019 11:53

  Děkujeme všem organizátorům za hezkou akci a přejeme hodně sil do další práce. Jsme rádi, že jsme byli u toho.

 • e-mail

  Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí - 24.4.2019 13:02


Jaké zprávy můžete očekávat

Ještě nejste registrovaní do Mobilního Rozhlasu? Registrovat se