Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas

Vítejte v systému Mobilní Rozhlas

Praha 15


Historie posledních obecních aktualit

 • e-mail

  Přehled uplynulých událostí v Praze 15 - 25.4.2019 17:00

 • systémová zpráva

  Ubytovací resort K Jezeru - 25.4.2019 14:15

  Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15, který zabezpečuje výkon státní správy (prvoinstanční správní orgán v přenesené působnosti) vydal územní rozhodnutí na stavbu nazvanou „Ubytovací resort K Jezeru“.

  Závazným podkladem k rozhodnutí bylo mimo jiné i rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, které potvrdilo stanovisko Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy a změnilo odůvodnění tohoto stanoviska s tím, že se jedná o území již zastavěné, ve kterém se v současné době nachází oplocený areál. Ministerstvo pro místní rozvoj ve svém rozhodnutí zejména změnilo odůvodnění a to v tom smyslu, že se nejedná o území stabilizované, ale o území transformační, tedy území vhodné pro výstavbu, a to v souladu s poslední změnou územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2832, která nabyla účinnosti dne 12. 10. 2018. Podle předloženého stavebního záměru nedojde ke zmenšení plochy zeleně v dané lokalitě.

   

 • systémová zpráva

  Úpravy prostor před obřadní síní - 25.4.2019 12:45

  Před vstupem do budovy radnice/obřadní síně jsou v současnosti prováděny úpravy v podobě instalace laviček a květinové výsadby, aby došlo ke zpříjemnění a zkulturnění místa pro obřady.

 • systémová zpráva

  Pietní vzpomínka 24. dubna - 25.4.2019 12:14

  Městská část Praha 15 a Český svaz bojovníků za svobodu, Oblastní výbor Praha 15 včera uctili památku na padlé a umučené obyvatele Hostivaře a Horních Měcholup v době nacistické okupace v letech 1939-1945. 

 • systémová zpráva

  DEN ZEMĚ v Toulcově dvoře se vydařil - 25.4.2019 11:53

  Děkujeme všem organizátorům za hezkou akci a přejeme hodně sil do další práce. Jsme rádi, že jsme byli u toho.

 • e-mail

  Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí - 24.4.2019 13:02

 • systémová zpráva

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru stavebního (OST), 10. t - 23.4.2019 19:32

  http://praha15.cz/urad/volna-mista/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-referent-odboru-stavebniho-ost-10-trida.html

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru stavebního (OST), 10. třída


  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

  Městská část Praha 15
  Úřad MČ Praha 15
  Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
  zastoupená tajemníkem úřadu

  v y h l a š u j e dne 23.4.2019 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

  referent odboru stavebního
  (OST)

  platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. třída)

  Sjednaný druh práce:

  - výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu, vydávání rozhodnutí, stanovisek
  a dalších opatření dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění,
  - státní dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu na úseku části IV. SZ hl. II a části V. SZ hl. III

  Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků :

  - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
  - občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  - bezúhonnost
  - způsobilost k právním úkonům


  Další požadavky: - Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru
  - VŠ vzdělání ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
  - znalost stavebního zákona a správního řádu
  - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
  - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
  - znalost práce na PC /Word, Excel/
  - schopnost samostudia

  Výhoda: - praxe ve stavebnictví nebo projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
  - zkouška zvláštní odborné způsobilosti
  - znalost programu „Stavební úřad“

  Nabízíme tyto zaměstnanecké benefity:

  - stravenky v hodnotě 110 Kč
  - 3 dny sick days
  - možnost pružné pracovní doby
  - příjemný pracovní kolektiv
  - možnost osobního vzdělávání


  K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5
  zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

  - strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
  odborných znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)
  - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


  Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 10.5.2019 na adresu:

  Městská část Praha 15
  Úřad městské části Praha 15
  Odd. personální a mzdové
  Boloňská 478/1
  109 00 Praha 10

  Obálku označte slovy „Výběrové řízení –referent OST 10. třída“.

  Nástup: dle dohody

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

   


  Mgr. Aleš Cejnar, MPA
  tajemník úřadu

 • systémová zpráva

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru stavebního (OST), 9. tř - 23.4.2019 19:30

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru stavebního (OST), 9. třída

  http://praha15.cz/urad/volna-mista/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-referent-odboru-stavebniho-ost-9-trida.html


  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

  Městská část Praha 15
  Úřad MČ Praha 15
  Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
  zastoupená tajemníkem úřadu

  v y h l a š u j e dne 23.4.2019 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
  územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

  referent odboru stavebního
  (OST)

  platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (9. třída)

  Sjednaný druh práce:

  - výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu, vydávání rozhodnutí, stanovisek
  a dalších opatření dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění,
  - státní dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu na úseku části IV. SZ hl. II a části V. SZ hl. III

  Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků :

  - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
  - občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  - bezúhonnost
  - způsobilost k právním úkonům


  Další požadavky: - ÚSO/VO, zaměření stavební
  - znalost stavebního zákona a správního řádu
  - 3 roky praxe v oboru stavebnictví
  - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
  - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
  - znalost práce na PC /Word, Excel/
  - schopnost samostudia

  Výhoda: - znalost programu „Stavební úřad“
  - zkouška zvláštní odborné způsobilosti

  Nabízíme: - stravenky v hodnotě 110 Kč
  - 3 dny sick days
  - možnost pružné pracovní doby
  - příjemný pracovní kolektiv
  - možnost osobního vzdělávání

  K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5
  zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

  - strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
  odborných znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)
  - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


  Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 10.5.2019 na adresu:

  Městská část Praha 15
  Úřad městské části Praha 15
  Odd. personální a mzdové
  Boloňská 478/1
  109 00 Praha 10

  Obálku označte slovy „Výběrové řízení –referent OST 9. třída“.

  Nástup: dle dohody

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

   

  Mgr. Aleš Cejnar, MPA
  tajemník úřadu

 • systémová zpráva

  Doba nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 20.4.2019 - 23.4.2019 19:26

  http://praha15.cz/urad/krizove-situace-ochrana-obyvatel/zpravy/doba-nebezpeci-vzniku-pozaru-pro-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-od-20-4-2019.html

  Doba nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 20.4.2019


  V souladu s ustanovením § 1 Nařízení Rady hl. m. Prahy č. 1224 ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 20. 4. 2019 nastává pro území hlavního města Prahy

  d o b a  n e b e z p e č í  v z n i k u  p o ž á r u

  ode dne 20. 4. 2019 od 10:30 hodin do odvolání


  http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_kterym_se_stanovi_podminky_k.html

  http://www.praha.eu/file/2185637/narizeni_c._9.pdf


  V souladu ustanovením § 1 Nařízením se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

  a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
  b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
  c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
  d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.


  V souladu s ustanovením § 3 Nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

  V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

  a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  c) používání pyrotechnických výrobků,
  d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
  e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
  g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.


  V Praze dne 20. 4. 2019

   


  Usnesení Rady HMP č. 1224 ze dne 24. 5. 2016

  NAŘÍZENÍ,
  kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
  v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

  Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 24. 5. 2016 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

  § 1
  Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

  Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby.

  § 2
  Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

  Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:
  a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
  b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
  c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
  d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

  § 3
  Zakázané činnosti

  V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:
  a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  c) používání pyrotechnických výrobků,
  d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
  e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
  g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

  § 4
  Způsob vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

  Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 1 se zveřejňuje na úřední desce (§ 26 správního řádu) Magistrátu hlavního města Prahy a případně v hromadných informačních prostředcích.

  § 5
  Účinnost

  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června 2016.

  Adriana Krnáčová, v.r.
  primátorka hlavního města Prahy

  Petr Dolínek, v.r.
  náměstek primátorky hl. m. Prahy

 • systémová zpráva

  Čarodějnice mezi třešněmi - 23.4.2019 19:02

  V předvečer tradičního pálení čarodějnic navštívíme pozoruhodný sad u Hájeckého potoka v Hostivaři.

  Toto místo se nachází uprostřed Hostivařského lesoparku, nedaleko přehrady, a kromě příjemného posezení u ohniště láká tajemnou atmosférou, kterou dotvářejí skoro sto let staré ovocné stromy. Přijďte prozkoumat známý Hostivařský park z jiné perspektivy. Na závěr můžeme posedět u ohniště a opéci si donesené pochutiny.


  KDY: 29. 4. 2019 / 16.00
  KDE: Třešňový sad Hájecká
  MÍSTO SETKÁNÍ: zastávka autobusu Wagnerova

  DÉLKA TRASY: cca 2 km (cesta je vhodná pro kočárek a je bezbariérová)
  DÉLKA TRVÁNÍ: 2 hod.
  LEKTORKA: Ing. Kateřina Zímová
  VSTUPNÉ: 150 Kč (dospělý), 100 Kč (senior a student), děti do 15 let zdarma
  KONTAKT: marketa.vrbova@na-ovoce.cz

   

  https://na-ovoce.cz/web/3306/carodejnice-mezi-tresnemi?fbclid=IwAR0q0LUTHdELNatacSSA6ry-dE80s_c8n4tK9DeHm3MWVj4VdUxerBF2v9k

   


Jaké zprávy můžete očekávat

Ještě nejste registrovaní do Mobilního Rozhlasu? Registrovat se